Werkwijze

Intake met leerling, ouders en school
Na aanmelding wordt de ouders altijd gevraagd om toestemming contact op te nemen met de school.
Ik werk graag samen met de school omdat de hulp maximaal effect zal hebben wanneer alle partijen samenwerken. Ik hecht waarde aan korte communicatielijnen en stel methodiek en didactiek graag op elkaar af.

Na toestemming volgt afzonderlijk een gesprek met de leerling, de ouders en de school. (Eventueel kan gevraagd worden het gesprek met de ouders en de leerling samen te voeren.)
Deze gesprekken zijn bedoeld om de hulpvraag helder te formuleren en in kaart te brengen wat er al eventueel aan hulp is geboden en wat dat heeft opgeleverd. Ook wordt gekeken naar de sterke kanten van de leerling, naar de leerstijl en worden (toets-) gegevens opgevraagd bij de school nadat ouders hiervoor toestemming hebben gegeven.

Onderzoek
Wanneer wenselijk wordt een handelingsgericht onderzoek uitgevoerd waarbij wordt gekeken wat de leerling nog niet beheerst én naar wat de leerling al wél beheerst. Zodoende kan een zo nauwkeurig mogelijk beeld worden geschetst van de actuele situatie. Een dergelijk onderzoek kan focussen op een bepaalde aanpak van de leerling, de strategieën die het kind hanteert, maar kan ook betrekking hebben op bepaalde vaardigheden.

Verslag met gegevens uit intake en onderzoeksgegevens
De ouders en de school (leerkracht en eventueel IB) krijgen een verslag waarin de verzamelde gegevens uit intake en onderzoek zijn vastgelegd. De eventuele leerachterstand wordt zo nauwkeurig mogelijk geformuleerd maar ook wordt beschreven wat er al wél goed gaat. Dit omdat deze situaties mogelijkheden kunnen bieden om op voort te bouwen.
Er wordt gekeken naar wat deze leerling binnen deze klas, op deze school, met deze thuissituatie, nodig heeft van deze remedial teacher. Met andere woorden: de onderwijsbehoefte van deze specifieke leerling staat centraal. Die kan per kind en per situatie verschillen.
Het verslag wordt besproken met de ouders en de school.

Advies                                                              
In het verslag is altijd een advies opgenomen waarin aanbevelingen worden gedaan zowel voor remedial teaching als voor ondersteuning in de klas. Het kan uitgangspunt zijn voor een op te stellen handelingsplan. Dit advies wordt (net als het onderzoeksverslag) besproken met ouders en school.

Handelingsplan voor 8 tot 12 weken
Wanneer gewenst wordt een handelingsplan opgesteld waar concrete doelen in worden vermeld. Er wordt in dit handelingsplan ook opgenomen hoe thuis en op school ondersteuning kan worden gegeven.
De materialen en methodieken worden benoemd en tevens is te lezen hoe een en ander wordt georganiseerd (wanneer, wat en waar vindt de hulp plaats).
Na 8 tot 12 weken (afhankelijk van de gemaakte afspraken) wordt bekeken door middel van een toets en/of een observatie of de doelen zijn behaald.

Uitvoeren handelingsplan
In een periode van 8 tot 12 weken wordt er door de remedial teacher met de leerling intensief gewerkt aan het programma zoals vastgelegd in het handelingsplan. Altijd is er tussentijds ruimte voor overleg, vragen of eventueel bijstellen van het handelingsplan. Er worden echter nooit wijzigingen doorgevoerd zonder dat de ouders hiermee instemmen.

Evaluatieverslag en –gesprek na uitvoering handelingsplan
Na de periode van begeleiding wordt de leerling getoetst en/of geobserveerd zoals afgesproken in het handelingsplan.
De hieruit verkregen gegevens worden vastgelegd in een evaluatieverslag dat wederom wordt besproken met de ouders en de school en met de leerling.
Naar aanleiding van dit verslag wordt besloten of de begeleiding kan worden gestopt of dat de periode van begeleiding wordt verlengd. In het laatste geval wordt het  handelingsplan aangepast en de doelen opnieuw geformuleerd.
De evaluaties worden achter het handelingsplan gezet, zodat het een ‘groeidocument’ wordt waarin alle gegevens terug te vinden zijn.